کرمان راور زرند رفسنجان شهربابک
سیرجان بردسیر بافت جیرفت  بم
کهنوج کوهبنان انار رابر ارزوئیه
فاریاب نرماشیر فهرج عنبر آباد ریگان
رودبار منوجان قلعه گنج ماهان جوپار