هم اکنون مسئول محترم سازمان اردویی و گردشگری استان کرمان جناب سرهنگ نکونام و جانشین محترم سازمان جناب سرهنگ محمودی و مسئول محترم مالی جناب سرهنگ قربانی و جناب حاجب فرمانده محترم قرارگاه  درجوار شهدای گمنام قرارگاه شهید کازرونی اهواز