جذب خبرنگار و فیلم بردار از بین خادمین شهدا استان کرمان برای بازه دوم راهیان نور 
از تاریخ ۱۲/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳
ضمنا هزینه رفت و برگشت به قرارگاه راهیان نور به عهده خادم میباشد. 

لطفا حتما مشخصات (نمونه کار ، کد ملی ، شماره تماس ، نام و نام خانوادگی) خود را به شماره تماس ارسال

۰۹۳۷۷۴۰۶۱۱۸
کنید.