دوره دوم خادمی خادمین برادر استان کرمان در اردوگاه ثارلله
شهید سلیمانی (موقعیت شهید کازرونی)
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۲/۱۳
تاریخ پایان:۱۴۰۰/۱۲/۲۵  
جهت شرکت از طریق سامانه کوله بار 
http://khademin.koolebar.ir/
درخواست حضور خود را ثبت کنید.