هفته بسیج گرامی باد. 
گردهمایی خادمان وزائران راهیان نوربه منظورتجدیدمیثاق دست اندرکاران وعلاقه مندان راهیان نورباشهدا
زمان:پنجشنبه 4آذرسال1400راس ساعت 14 عصر
مکان،گلزارشهدای سر تاسر استان کرمان
سازمان اردوی،راهیان نوروگردشگری سپاه ثارالله استان کرمان