پخش زنده مسیر پیاده روی گلزار شهداء بین المللی استان کرمان

ساعت : ۹:۰۰ 

روز یکشنبه

www.koolebarkerman.ir/page/tv

(تلویزیون)

نشر دهید.