#نذر_شهدایی

کمک ماهیانه به فعالیت های 
فرهنگی_شهدایی کمیته مرکزی خادم شهداء استان کرمان

پرداخت مستقیم :

https://idpay.ir/koolebarkerman

شماره کارت :

 ۵۸۹۲-۱۰۱۱-۳۰۴۸-۴۷۲۴