ارزوئیهاناربافتبردسیربم
جیرفتجازموریانرابرراوررفسنجان
رودبار جنوبریگانزرندسیرجانشهربابک
عنبر آبادفاریابفهرجقلعه گنجکرمان
کوهبنانکهنوجمنوجاننرماشیر——